Čistenie odpadových vôd

- návrh, projekcia a dodávka čistiarní odpadových vôd (ČOV - čistička) a ich uvedenie do prevádzky

- intenzifikácia a rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd

      - riešenie eliminácií znečistenia z odpadových vôd

  • ťažké kovy (hliník Al, arzén As, bárium Ba, kadmium Cd, kobalt Co, chróm Cr, meď Cu, železo Fe, ortuť Hg, mangán Mn, nikel Ni, olovo Pb, zinok Zn...)
  • parameter CHSKCr a iných špecifických parametrov znečistenia
  • kyanidy (CN)
  • fluridy (F)
  • amoniak (N-NH4)
  • fosforečnany (P-PO4)

- dodávka fyzikálno-chemických ČOV (dodávka neutralizačných staníc) a ich uvedenie do prevádzky

- dodávka biologických ČOV a ich uvedenie do prevádzky