Čistenie odpadového vzduchu

- návrh, projekcia a dodávka zariadení na čistenie odpadového vzduchu a ich uvedenie do prevádzky

- intenzifikácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení na čistenie odpadového vzduchu

      - riešenia eliminácií emisií z odpadového vzduchu

 • oxid uhličitý (CO2)
 • oxid siričitý (SO2)
 • oxid dusičitý a oxid dusnatý - oxidy dusíka (NO2 a NO - NOx)
 • oxid uhoľnatý (CO)
 • prchavé organické látky (VOC)
 • amoniak (NH3)
 • kyselina sírová (H2SO4)          
 • kyselina chlorovodíková (HCl)
 • chlór (Cl2)
 • bróm (Br2)
 • metán (CH4)
 • etán (C2H6)
 • etylén (C2H4)
 • acetylén (C2H2)
 • sulfán - sírovodík (H2S)
 • pachové látky