Úprava pitných vôd

- návrh, projekcia a dodávka úpravní vôd a ich uvedenie do prevádzky

- intenzifikácia a rekonštrukcia existujúcich úpravní pitných vôd

      - riešenie eliminácií znečistenia z pitných vôd

  • zmäkčovanie - eliminácia vápnika a horčíka (Ca + Mg)
  • eliminácia mangánu (Mn)
  • eliminácia železa (Fe)
  • eliminácia sulfánu - sírovodíka (H2S)
  • dezinfekcia (eliminácia mikrobiologickej kontaminácie)