Spracovanie odborných posudkov

 

Návrh optimálneho postupu nakladania s priemyselnými a splaškovými odpadovými vodami si vyžaduje špecifický prístup. Pred návrhom najvhodnejšej technológie na úpravu takéhoto druhu vôd je prvou podmienkou poznať znečistenie v odpadových vodách. Druhou nevyhnutnou podmienkou je znalosť požadovaných kvalitatívnych parametrov znečistenia v odpadových vodách, ktoré spravidla stanovuje OÚŽP vo svojom „Povolení na vypúšťanie“. V prípade, že „Povolenie na vypúšťanie“ nebolo vydané príslušným OÚŽP je najvhodnejšie sa riadiť Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, resp. Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Tretím rozhodujúcim parametrom pre návrh optimálneho postupu nakladania s odpadovými vodami je znalosť produkcie odpadových vôd za časovú jednotku (hodinový prietok odpadových vôd, denné, mesačné, resp. ročné množstvo odpadových vôd).