Činnosť vodohospodára, havarijné stavy ČOV

- prevádzkovanie vodných stavieb a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

- sledovanie a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

- vypracovanie prevádzkovo-manipulačných poriadkov a prevádzkových denníkov

- školenia pracovníkov pre správnu obsluhu vodných stavieb

- vedenie záznamov o výsledkoch kontroly, oznamovanie zistených nedostatkov štatutárnemu orgánu alebo inej ním určenej osobe a navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

- používanie vhodných technológií (BAT podľa BREF), ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd a navrhovanie opatrení zameraných na znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd

- oboznamovanie ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

- vyjadrovanie sa k plánom zmeny výroby a k projektovej dokumentácii stavieb pri zmenách a rekonštrukciách stavieb a prevádzkarní, ktoré môžu ovplyvniť osobitné užívanie vôd a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

- kontrola dodržiavania prevádzkovo-manipulačných poriadkov a ich súladu so súčasným stavom vodného hospodárstva

- navrhovanie a sledovanie vykonávania potrebných opatrení v prípade havarijných stavov pri zlyhaní čistiacich zariadení alebo pri prevádzkových poruchách, ktoré majú alebo môžu mať za následok hoci aj krátkodobé zhoršenie kvality vôd

- zabezpečenie odberov a sprostredkovanie analytických stanovení kvalitatívnych parametrov znečistenia v pitných a v odpadových vodách

- nastavenie prevádzkových parametrov vodohospodárskych diel

- spolupráca pri jednaní s orgánmi verejnej správy (SIŽP, OÚŽP, MÚ, OÚ)

- poradenská a konzultačná činnosť

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.